Pár slov na úvod

Motto: "Každý odborník je přesvědčen, že jeho věda je ta nejdůležitější. Fyzikové se však liší od ostatních odborníků tím, že jejich věda skutečně nejdůležitější je."      Ivan Štoll

 

V rámci zkvalitnění a zjednodušení domácí přípravy do hodin fyziky mají žáci na webových stránkách k dispozici 3 moduly, které mohou využívat. Vzhledem k tomu, že v dnešní době má počítač s internetem doma k dispozici téměř každý žák, považuji tento způsob za ideální.

 

Modul č. 1 – UČEBNÍ TEXT – vlastně nahrazuje tu část sešitu, kam si žáci v části vyučovací jednotky provádějí sami, za asistence vyučujícího zápis – tzn. shrnutí těch nejdůležitějších poznatků, které v hodině nabyli. Ideálním řešením je, si tyto zápis stáhnout, uložit, vytisknout a postupně vkládat do „eurosložek“, čímž žákovi vzniká sešit, který má kdykoli k dispozici a který by měl mít v hodině fyziky vždy u sebe. Pokud žák nemá doma tiskárnu, může poprosit o vytištění některého ze svých spolužáků, případně si může zápis půjčit a nechat v kanceláři školy, za malý poplatek, zkopírovat. Pochopitelně, vyloučena není ani varianta, že si žák zápis přepíše ručně J

Žák nemusí nosit do školy učebnici fyziky. Tu má pouze na domácí přípravu. Učebnici však doporučuji požívat. Měla by sloužit jako jakási „čítanka“  a každá domácí příprava by měla začít tím, že si žák alespoň 1x článek k dané problematice přečte. Pokud potřebujeme pracovat s učebnicí v hodině, je tato každému žákovi zapůjčena.

 

Výhody:

  • Čas, který by žák v hodině strávil zápisem do sešitu, je možno využít kreativněji – např. řešením fyzikálních úloh, diskusí nad nastoleným problémem apod., což je žádoucí vzhledem k jisté obtížnosti předmětu
  • Vyloučení možnosti chybného zápisu – žáci v mnoha případech udělají v zápisech chyby a to i v případě, že opisují z tabule.
  • Žák, který z nejrůznějších důvodů v hodině fyziky chybí, má možnost se látku doučit, aniž by si musel půjčovat sešit od spolužáka a  zápis přepisovat.
  • Žák si může doma i v hodině zpětně nalistovat a připomenout problematiku staršího učiva, třeba i z nižšího ročníku. Je to ovšem podmíněno tím, aby si témata svědomitě tisknul a ukládal do eurosložek nebo použil jinou, vhodnou formu

 

 

Modul č. 2 – CVIČNÉ TESTY – umožňují žákovi prověřit si své nabyté vědomosti a znalosti formou testu, kdy si své odpovědi může zkontrolovat pomocí přiloženého „klíče“ s výsledky, kdy by se měl následně zaměřit zejména na chyby, jichž se v testu dopustil a tyto chyby analyzoval, aby se už víckrát neopakovaly. Narazí-li žák ve cvičném testu na problém, s nímž si neví rady, měl by neprodleně kontaktovat vyučujícího, eventuelně zdatnějšího spolužáka nebo rodinného příslušníka se žádostí o pomoc.

V rámci získávání podkladů pro klasifikaci jsou žáci, mimo jiné, zkoušeni formou „ostrého testu“, který obsahuje 10 otázek podobných, jako jsou otázky v cvičném testu

 

Modul č. 3 – ŘEŠENÉ ÚLOHY (popstupně doplňuji) - umožňují žákovi prověřit si své nabyté vědomosti a znalosti formou fyzikální  úlohy – tzn. schopnosti používání fyzikálních vztahů („vzorečků“) a práce s nimi. Tyto úlohy řešíme jednak v hodinách fyziky, bývají náplní domácích úkolů a pochopitelně se s nimi žák setká také v rámci získávání podkladů pro klasifikaci (čili „zkoušení u tabule“). Nezbytnými pomůckami každého žáka pro tuto práci by měly být tabulky a kalkulačka. Ukázku řešení fyzikální úlohy by měl žák vnímat pouze jako zpětnovazební kontrolu – tzn. že by se měl pokusit úlohu vyřešit nejprve samostatně a toto své řešení a výsledek porovnat s předloženou ukázkou řešení. V případě nějakých nejasností by měl opět neprodleně kontaktovat vyučujícího, eventuelně zdatnějšího spolužáka nebo rodinného příslušníka se žádostí o pomoc.

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode